فریادهای کریم باقری در فیلم شرکت کننده + پرسپولیس




تصاویری اجتناب کرده اند عصبانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریادهای کریم باقری بر اوج سعید آقایی در دیدار هواداران همراه خود پرسپولیس را تفسیر کنید.