فصل مقامات لبنان
معاون نخست وزیر لبنان، جناب الشامی، در یک واحد مصاحبه تلویزیونی اجتناب کرده اند فصل مناسب مقامات و موسسه مالی مرکزی خبر داد و ذکر شد کدام ممکن است زیان باید بین مقامات، موسسه مالی ها، موسسه مالی مرکزی و سپرده گذاران قطع شود.