فواید بصری توت های غنی اجتناب کرده اند آنتوسیانین

ترکیبات طبیعی مختلفی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تخیل و پیش بینی ما دفاع کردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیل و پیش بینی ما را آسانسور می تدریجی. برخی اجتناب کرده اند این داروها طبیعی برای ادغام کردن فیتونوترینت ها، کاروتنوئیدها، فلاونوئیدها، اسید لیپوئیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی فنول ها هستند. متنوع اجتناب کرده اند آنها بالقوه نبرد همراه خود {بیماری ها} را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای بهزیستی مختلفی را برای هیکل ما فراهم می کنند، اجتناب کرده اند جمله دفاع کردن به سمت بیماری های قلبی، دیابت، جلوگیری اجتناب کرده اند تخریب شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها. الگوی عکس اجتناب کرده اند نوع رایج گیاه شناسی نبرد کننده همراه خود بیماری، آنتوسیانین ها هستند. آنتوسیانین دقیقا چیست؟ آنتوسیانین‌ها ترکیبات طبیعی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند رنگدانه‌های حال در احساس‌های پوشش گیاهی، برگ‌ها، ساقه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل‌ها تشکیل شده‌اند کدام ممکن است به میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات رنگ‌های مختلفی اجتناب کرده اند بنفش به همان اندازه بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی می‌دهند. متنوع اجتناب کرده اند این رنگدانه ها در میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات مختلف کشف شد می شوند. برخی اجتناب کرده اند دارایی ها غذایی بی نظیر آنتوسیانین ها، میوه های مختلف خانوار توت ها هستند. اینها عبارتند اجتناب کرده اند زغال اخته، توت فرنگی، زغال اخته، تمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمشک. برخی اجتناب کرده اند دارایی ها غذایی اضافی آنتوسیانین ها عبارتند اجتناب کرده اند انگور سیاه، انگور بنفش، گریپ فروت صورتی، انار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارچوبه. آنتوسیانین حال در بسیاری از توت ها عملکرد مهمی در افزایش تخیل و پیش بینی خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش تخیل و پیش بینی دارد. متعاقباً در همین جا برخی اجتناب کرده اند فواید آنتوسیانین حال در بسیاری از توت ها برای تخیل و پیش بینی بیشتر معرفی شده است شده است:

فواید آنتوسیانین ها در توت ها برای سلامت توجه: داروها مغذی گیاه آنتوسیانین دارایی ها غنی آنتی اکسیدان ها هستند. یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر بیماری‌های دژنراتیو شبیه دژنراسیون ماکولا، افزایش ورزش غیر متعارف‌های آزاد است کدام ممکن است به سلول‌های مفید در توجه آسیب می‌رساند. توت ها اجتناب کرده اند آنتوسیانین ها تشکیل شدند کدام ممکن است سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان هستند. این آنتی اکسیدان ها قادرند عواقب عقب کشیدن غیر متعارف های آزاد را بر روی توجه ما کاهش دهند. این وعده های غذایی سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سلول های سرکش کدام ممکن است باعث تجزیه DNA سلول های مفید می شوند، نبرد می کنند. متعاقباً، آنها در دفاع کردن اجتناب کرده اند توجه به سمت مشکلات تخیل و پیش بینی مرتبط همراه خود افزایش سن شبیه دژنراسیون ماکولا مفید هستند.

آنتوسیانین ها اجتناب کرده اند سلامت روده ها دفاع کردن می کنند: تحقیق تحقیقات آموزشی آرم می دهد کدام ممکن است بین خوردن مشترک غذاهای غنی اجتناب کرده اند آنتوسیانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن به سمت مشکلات قلبی ارتباط موجود است. تحقیق ای با توجه به تعیین مقدار عواقب آنتوسیانین بر سلامت روده ها بر روی ۸۷۰۰۰ نمایندگی کننده به پایان رسید. این تحقیق پیشرفت سلامت بیش اجتناب کرده اند ۴۶۰۰۰ زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰۰۰ شخص را تعیین مقدار کرد. نتایج این تحقیق به این نتیجه رسید کدام ممکن است نمایندگی کنندگان در تحقیق کدام ممکن است غذاهای غنی اجتناب کرده اند آنتوسیانین شبیه توت فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال اخته را حتی خوب بار در هفته خوردن می کردند، کاهش قابل توجهی در معرض خطر بیماری قلبی داشتند. این تحقیق علاوه بر این آرم داد کدام ممکن است علیرغم عناصر مرتبط همراه خود سن، سابقه خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات غذایی مرتبط همراه خود {فشار خون بالا}، نمایندگی‌کنندگانی کدام ممکن است اکثریت اینها وعده های غذایی را می‌خوردند، افزایش قابل توجهی در خوانش فشار خون شخصی تبصره کردند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر