فوتبال ایران توجه‌پیش بینی منصفانه شخص زندانی
رخ‌دادن عجایب در فوتبال ایران، امری غافلگیرکننده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد اگر زمانی چنین نباشد، باید سوال کردن کرد! فوتبال ایران در شرایطی کدام ممکن است باید چندماه تولید دیگری راهی جام جهانی قطر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کارکنان‌های قدرتمندی مشابه انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا مسابقه دهد، در وضعیت غریبی گرفتار است؛ فدراسیون رئیس ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرپرست لحظه ای اداره می‌شود.