فوتبال ایران در آستانه اظهار تذکر است!
بعد اجتناب کرده اند ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان شایعاتی مبنی بر احتمال توقف فوتبال ایران {به دلیل} حواشی این ورزشی به گوش می رسد.