فیلم/ اجتناب کرده اند مطالعه ناشنوایان در دنیای آنلاین ما به همان اندازه نبرد مسلحانه
شش نفر اجتناب کرده اند اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش در دنیای آنلاین ما آغاز به مانترا دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی نبرد مسلحانه در فراگیر تهران به دام قوانین افتادند.