فیلم/ ایران در سراب خودکفایی و بحران آبامروزه بیش از ۸۵ درصد از خاک ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد که در میان کسری ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی سفره های آب زیرزمینی کشور، حدود ۶۰ درصد آن در ۱۵ سال گذشته و ۹۰ درصد در سال گذشته برداشت شده است. در ۲۵ سال گذشته هر سال رقمی حدود ۶ میلیارد مترمکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه می شود.