فیلم «خوزستان روده ها ایران» را اجتناب کرده اند جامعه مستند تماشا کنیدیک فیلم تماشا کنید

«خوزستان روده ها ایران» اجتناب کرده اند ساخته های جدید جامعه فیلم مستند به تهیه کنندگی آرش جعفریان اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ساعت ۲۲ چاپ شده تبدیل می شود.

آرش جعفریان تهیه کننده «خوزستان روده ها ایران» کسب اطلاعات در مورد این مجموعه مستند ذکر شد: این مجموعه در ۱۸ نیمه هر نیمه حدود ۵۰ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مجموعه مستند سیستان، بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردستان برای گروه البرزست ساخت شد. علاوه بر این جاذبه های خالص خوزستان را به تصویر می کشد.

وی همراه خود خاص اینکه این مجموعه در قالب سفرهای بزرگراه ای اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شده است، افزود: طی سالیان قبلی سفرهای بزرگراه ای در دنیا رواج پیدا کرده است، سفرهای تمدید شده مدت به مناطق ناشناخته کره پایین همراه خود هدف ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… سفرهای غیرمقصدی.” مثلاً می گوییم برای محبوبیت استان خوزستان بازدید می کنیم ۹ ساده جهان مرطوب حائورالعظیم. زمان حیاتی است. مثلا بازدید ما به خوزستان حدود ۶۰ روز اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک بود ۷۰۰۰ ما کیلومترها را همراه خود خودرو آفرود طی کردیم.

جعفریان ذکر شد: در «روده ها ایران» به کل استان خوزستان بازدید کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرأت می توان ذکر شد بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم جاذبه های آن استان محافظت داده شده است.

این تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری افزود: جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی این مستند حدود ۵ ماه به اندازه انجامید، برای خودمان نقشه راهی را ترسیم کردیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکان آغاز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت همراه خود فصل ورودی برویم به همان اندازه در زمان فیلمبرداری دچار اشکال سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما نشویم. این سریال هم اکنون کنار هم قرار دادن چاپ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این هفته چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۲ اجتناب کرده اند جامعه مستند چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار آن روز بعد ساعت ۱۰ صبح است.