فیلم / شرقی؛ اخبار جدیدی که می شنویدهمه چیز با توییت های “هوا” برخی حساب های خصوصی منتسب به امنیت آغاز شد. می گویند محمودرضا خفاری مظنون پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی که سال ها پیش به کانادا فرار کرده بود در راه ایران دستگیر شد! اما این موضوع توسط هیچ منبع رسمی و موثقی تایید نشده است.