فیلم/ مازیار لرستانی: بازیگران زن مثل خواهران من هستند
مازیار لرستانی گفت برای همیشه در ایران می مانم، ایران را دوست دارم و حتی اگر بیرونم کنند، نمی روم. گفت بازیگران زن مثل خواهر من هستند. و در مورد علت شروع نکردن هورمون درمانی گفت که اجاره ای است و از راه کارهای هنری خود امرار معاش می کند. به زودی هورمون درمانی را شروع خواهم کرد.