فینال آمار کرونا در ایران؛ ۷۱۷۱۱۶۵ مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۳۶۸ کشتهمناسبت ۲۴ اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه بلافاصله ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ بر ایده معیارهای تشخیصی آخرین، ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۹ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کرونا در ملت ایجاد شد کدام ممکن است ۴۵۰ نفر اجتناب کرده اند آنها بستری شدند.

انواع کل قربانیان به ویروس کرونا در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ نفر رسید.

متاسفانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۵۳ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کرونا جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۸ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۸ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۵۹۱ فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحمل مراقبت هستند.

به همان اندازه بلافاصله ۴۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۶ آزمایش کرونا در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۶ شهر همراه خود رنگ زرشکی، ۵۹ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۲۹۵ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ شهر همراه خود رنگ آبی نماد داده شدند.

بر ایده آمار ادعا شده اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت، ۱۲ فروردین ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده معیارهای تشخیصی آخرین، ۱۲۷۵ فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا در ملت ایجاد شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۱۵ نفر در بیمارستان بستری شدند.