قالب ساماندهی به کارگیری کارمندان مقامات رو به اتمام است


vp کمیته اجتماعی ذکر شد: امیدواریم همراه خود الزام مقامات به تامین ایمنی خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار کارمند ساختمانی، بخشی اجتناب کرده اند دغدغه های مردم کدام ممکن است ستون های صنعت ساختمان را نمایند، برطرف شود.

علی بابایی کارنامی مشاور ساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاندرود در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه خصوصی شخصی در توییتر نوشت:

وی تصریح کرد: امیدواریم همراه خود الزام مقامات به تامین خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار کارمند ساختمانی بخشی اجتناب کرده اند دغدغه های ارکان صنعت ساختمان برطرف شود، علاوه بر این قالب ساماندهی به کارگیری کارمندان مقامات نیز در اصل کار قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدودا منقضی شود.”