قتل ۴ زن در میاندوآبدادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب میاندوآب اجتناب کرده اند بروز ۴ فقره قتل عمد در شهرستان باروق میاندوآب خبر داد.