قومیت ، نژاد و تغذیه ایده آل. : تغذیه


من فکر کردم و فکر کردم که در تعیین رژیم ایده آل خود ، باید به نژاد و ملیت خود توجه کنید. غذا در زیستگاه شما بسیار مهم است ، مارچوبه برای خوردن در آب و هوای قطب شمال توسعه نیافته است. برای مثال به Inuit and fish مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید