قیمت جدید سیمان گفتن شد
بر ایده فینال بازرسی های میدانی قیمت پودر سیمان سفید کد ۱۱ همراه خود وزن ۲ کیلوگرم ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت پودر سیمان کد ۰۱ همراه خود وزن ۲ کیلوگرم ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ تومان است.