قیمت همانطور که صحبت می کنیم گوشی های اپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواوی + جدول
قیمت گوشی های اپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواوی را در جدول زیر بیانیه می کنید. برای سود در یافتن گوشی صحیح همراه خود بودجه شخصی، لیست قیمت بر ایده برند اجتناب کرده اند بودجه‌ترین به پرهزینه‌ترین طبقه‌بندی شده است.