قیمت پسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکبار + جدول
در جدول زیر قیمت بسیاری از خشکبار اجتناب کرده اند قبیل پسته، تخمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکبار را تبصره می کنید. لیست قیمت بر ایده حروف الفبا مرتب شده {است تا} به سادگی محصول مشخص شده شخصی را پیدا کنید. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است این قیمت ها درمورد به نوع سطح منصفانه این محصولات می باشد.