قیمت گوشت بره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ + میز
در جدول زیر قیمت محصولات پروتئینی معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجمد قابل مقایسه با گوشت بره، گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ را بیانیه می کنید. این قیمت ها دائما {به روز} می شوند به همان اندازه بتوانیم قیمت های {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق را در اختیار عموم قرار دهیم.