قیمت گوشت بره کیلویی ۱۵۵ هزار تومان است


رئیس شورای تامین کنندگان دام ملت اظهار داشت: قیمت صحیح لاشه بنفش ۱۳۵ به همان اندازه ۱۳۷ تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر قیمت ها دسترس در بازار غیرمنطقی است.

آقای منصور بوریان اظهار داشت: اجتناب کرده اند هفته قبلی شاهد توسعه کاهشی قیمت گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام بوده ایم. اجتناب کرده اند هفته دوم سال جدید تهیه افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کیلو گوشت بنفش اجتناب کرده اند ۱۳۵ به ۱۳۷ هزار تومان به صورت لاشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۱۵۰ به ۱۵۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت بره معنا پیدا کرد.

وی اظهار داشت: قابل دستیابی است تولیدکنندگان همراه خود نزدیک کردن به تابستان اجتناب کرده اند واردات آسیب ببینند. صادرات را متوقف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات را باز کردند، با این حال قیمت ها کاهش پیدا نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند بهره برداران بازار به بهانه های مختلف قیمت ها را اصلاح می دهند. ساخت موجود در گوشت بنفش قیمت زیرین تری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً دام مازاد ما قابل صادرات است.

در روزهای قبلی برخی رسانه ها قیمت اصلی فروشی ران گاو را ۳۰۰۰ تومان، کله گاو ۳۰۰۰ تومان، ورقه گوساله ۳۰۰۰ تومان، گوساله ۳۰۰۰ تومان، ران گوسفند ۱۴۰۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کله گوسفند را ۱۰۰۰ تومان ادعا کردند. گردن گوسفند ۱۴۰۰۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن استخوان گوسفند با بیرون استخوان ۲۹۰ هزار تومان.