لزوم این سیستم ریزی از محسوس برای تحمیل اکوسیستم های فناوری


فولاد مبارکه اصفهان

مناسبت ۲۴ محمد یاسر الطیبنیه مدیرعامل نمایندگی فلز مبارکه در دیدار همراه خود رئیس شهرک آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران نمایندگی های داده ها بنیان بر لزوم تصمیم گیری قابلیت نمایندگی های داده ها بنیان برای تحمیل تاکید کرد. داده ها – اکوسیستم اساساً مبتنی بر کدام ممکن است سایر صنایع ملت باید {در این} راستا باشند.

وی افزود: تحمیل وسط نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیازها اجتناب کرده اند سال قبلی در اصل کار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال همراه خود سند شناسایی همراه خود جدیت بیشتری این موضوع پیگیری تبدیل می شود.

مدیرعامل نمایندگی فلز مبارکه خاطرنشان کرد: گروه های داده ها بنیان کانون تجمع نیروهای داده ها بنیان قطعا ارزش آن را دارد افزوده هستند. در متعدد اجتناب کرده اند کشورهای غربی، بخش بزرگی اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد افزوده آنها ناشی اجتناب کرده اند ورزش های داده ها محور است. این امر روزی رخ می دهد کدام ممکن است اکوسیستم نوآوری تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود از گرفتن منصفانه این سیستم داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای دقیق آن انجام شود.

خواستن به آسانسور برای طراحی آموزشی اکوسیستم ها

وی اذعان داشت: باید همراه خود تمام اضافات {در این} مناسبت انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز المبارکه در مجموع موقعیت کلیدی {در این} زمینه دارد. متعدد اجتناب کرده اند امتیازات در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها به طور مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم همراه خود صنعت شرح داده می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به طراحی محیطی را آرم می دهد.

تیبانیا تصریح کرد: {در این} راستا باید به نظر می رسید درستی به امتیازات داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است فلز مبارکه امتحان شده می تنبل وارد بخش های جدید کاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری را {در این} بخش ها حل تنبل.

وی ذکر شد: آسیب هایی کدام ممکن است فلز مبارکه به نشاط محدود وارد کرده جبران ناپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در بخش داده ها ممکن است باعث افزایش بلعیدن نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز مبارکه آمادگی دارد همراه خود نمایندگی های داده ها بنیان {در این} زمینه همکاری تنبل.

فلز مبارکه حاضر به حمایت اجتناب کرده اند ورزش های علما است

مدیرعامل فلز مبارکه خاطرنشان کرد: حضور مدیران فلز مبارکه در چنین جلساتی بیانگر تمایل این نمایندگی برای حمایت اجتناب کرده اند ورزش های داده ها بنیان {است تا} بتوانیم مسیر خوبی را {در این} زمینه طی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در نیازها برتر امتحان شده کنیم.

وی ذکر شد: اصفهان یکی اجتناب کرده اند قطب های مهم صنعت ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به ۱ وسط عظیم داده ها بنیان تغییر شود کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند طریق بهبود صنایع داده ها بنیان شود.

مدیرعامل نمایندگی فلز مبارکه تاکید کرد: اصفهان نیروی داده ها بزرگی را بهبود داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سود مهمی برای استان است با این حال باید اجتناب کرده اند این پتانسیل اصولاً استفاده کنیم به همان اندازه بتوانیم در بخش داده ها بنیان به بهبود بیشتری انگشت یابیم.

مدیرعامل نمایندگی فلز مبارکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران نمایندگی اجتناب کرده اند انواع اجتناب کرده اند این نمایندگی ها مستقر در شهر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی اصفهان بازدید کردند به همان اندازه اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود توانمندی های نمایندگی های داده ها بنیان شناخته شده شوند.