لزوم تخصص در جشنواره فیلممهمترین ویژگی و شاید ماهیت چنین جشنواره ای، نقشه برداری و ترویج الگوهای شهرنشینی است. البته شیوه های نوین شهرنشینی بر اساس چارچوب های اخلاقی و اسلامی و حمایت از خانواده ایرانی، مناسب و سازگار با فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی است.