لغو تصمیم مجلس نمایندگان برای پرداخت ۱۰ درصد حقوق بازنشستگانبورا الابراهیمی گفت: دولت موظف است مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و شورای عالی را مجددا در دستور کار قرار دهد و امیدواریم این اقدام از سوی مجمع نمایندگان لغو شود. مصوبه شورا و وزرا فضا را برای تصویب ۳۸ درصدی دولت و در اسرع وقت فراهم می کند و در صورت پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با رقم جدید.