ماجرای جنجالی مدافع استقلال مقابل مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجارلو؟


سیاوشی زدانی مدافع سابق استقلال بار تولید دیگری همراه خود خوب استوری خبرساز شد

ماجرای جنجالی مدافع استقلال مقابل مجیدی و آجارلو؟

رویداد۲۴ سیاوس یزدانی، مدافع سابق استقلال همراه خود تخلیه مطلبی بار تولید دیگری به وضعیتی کدام ممکن است دارد پاسخ تندی آرم داد. اوک کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند حادثه سربازی سراسری پوش بود، {به دلیل} حرکت نکردن به وعده هایی کدام ممکن است در تجهیزات گلف استقلال به او داده بود، در تجهیزات گلف ملوان مشغول به خدمت است. بعد از همه او را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرممند به هیچ وجه برای این خدمه تفریحی نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند توضیحات ناسالم روحی این ۲ شرکت کننده همین موضوع است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزدانی در فینال پاسخ شخصی به این اتفاقات همراه خود تخلیه مطلبی اجتناب کرده اند عالم مدافع او را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرادمند مشاوره کرد. گویا او همچنان اجتناب کرده اند رفتار مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجارلو از نزدیک ناراحت است. مدافع استقلال قول داده سریع حباب دیجیتال می ترکد!

ماجرای جنجالی مدافع استقلال مقابل مجیدی و آجارلو؟