ماجرای خودکشی منصفانه پناهجوی ایرانی در استرالیامنصفانه جوان پناهجوی ایرانی پس اجتناب کرده اند نزدیک به ۲ سال اقامت در کمپ پناهندگان در ویلاوود استرالیا، خودکشی کرد.