ماموریت اسکوچیچ خاص است! | مناسبت ۲۴


پروژه سرمربی کارکنان سراسری ایران پس اجتناب کرده اند دیدار مقابل لبنان خاص شد.

سرمربی تیم ملی ایران

رویداد۲۴ در توئیتی فعلی سرپرست رسانه ای کارکنان سراسری فوتبال ایران در پاسخ به شایعات پیرامون سرمربی کارکنان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال وضعیت اسکوچیچ، پاسخ گرفت: اسکوچیچ معلم کارکنان سراسری قطر نیز هست.

اسکاچ