مبنای اشتغال در کشور اشتباه است/ پول های سرازیر شده برای حمایت از تولید و اشتغال راه به جایی نبرده است.
علی اصغر عابستانی گفت: مجلس یازدهم هر چند در بحث اشتغال حساسیت های ویژه ای داشت و در این راستا قانون جهش تولید دانش را برای کمک به شرکت های مختلف دانش بنیان و بهبود وضعیت تولید در کشور تصویب کرد و تسهیلات و اعتبارات ویژه برای اشتغال دانش بنیان در قانون بودجه پیش بینی شده بود، اما متاسفانه هیچ کدام محقق نشد.