محصول ماموریت ایران TF21 خودرو دارای تاییدیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاییدیه می باشد


بازدید مدیرعامل گروه تجاری ایران خودرو جهت قالب های جدید عمرانی

محصول اولین ماموریت TF21 کراس اوور گروه B ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تایید مدیرعامل گروه تجاری ایران خودرو قرار گرفت.

محصول پروژه ایران TF21 خودرو دارای تاییدیه و تاییدیه می باشد

مناسبت ۲۴ محصول جدید گروه تجاری ایران خودرو همراه خود سبکی متمایز، همراه خود تجهیز سویه ها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل آمادگی در وب تهیه، اواخر نیمه اول سال بلند مدت وارد بازار تبدیل می شود. این خودرو دارای ۸۵ معمول تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استحکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به قالب ارتقای استاندارد اجتناب کرده اند مرحله طراحی، پس اجتناب کرده اند گذراندن تمامی سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر اجتناب کرده اند درگاه های بهبود محصول، در موقعیت به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه {خواهد بود}. .

یکی اجتناب کرده اند نیازها ساخت این خودرو تامین خواستن مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بخشیدن به سبد محصولات نمایندگی ایران خودرو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود سهم ۱۵ درصدی اجتناب کرده اند محصولات این نمایندگی را به شخصی اختصاص دهد.

{در این} قالب در راستای باور مانترا سال «ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» طبق اصل مدیرعامل گروه تجاری ایران خودرو، بهره گیری اجتناب کرده اند توان داده ها بنیان موظف شد. نمایندگی ها برای تسریع ورزش ها

این خودرو در موقعیت به اجرای استانداردهایی معادل برخورد عابر پیاده، سیستم هشدار فشار باد لاستیک، راهنمایی نیروی محرک، سیستم پایداری دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بلعیدن بنزین است کدام ممکن است تمامی استانداردهای خودروسازان ستاره فیلم جهان را محافظت می دهد.

مجهز بودن به موتورهای اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم بلعیدن سری TU اجتناب کرده اند مشخصه های این محصول است کدام ممکن است در مرحله یک همراه خود گیربکس دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بعد همراه خود دوچرخه سه سیلندر IK3 ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز می تواند.

گروه تجاری ایران خودرو اطمینان حاصل شود که تسریع در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه محصولات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود سلیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات محله، محصولات ۲ ماموریت K125 را انتخاب کنید و انتخاب کنید TF21 را به صورت موازی اجرا می تنبل. مانکن مفهومی ماموریت TF21 کدام ممکن است همزمان همراه خود سفر نوروزی توسط گروه تجزیه و تحلیل، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود محصول ایران خودرو مجهز است، به تایید مدیرعامل این نمایندگی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری کنار هم قرار دادن سازی برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه است. انتخاب گیری در پایان، اعتقاد به ورزش های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اندیشی در اقصی عوامل گروه اجتناب کرده اند مشخصه های بارز ایران خودرو است کدام ممکن است به بهتر از نحو {در این} ماموریت نمود پیدا می تنبل.