محل کار آیت الله سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۱ را گفتن کرد


محل کار آیت الله العظمی سیستانی میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ فطریه امسال (۱۴۰۱ هجری شمسی / ۱۴۴۳ هجری قمری) را گفتن کرد.

مبلغ فطریهرویداد۲۴ خبرنگاران اجتناب کرده اند این محل کار کسب اطلاع کرد، اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است میزان زکات فطره برای هر شخص سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل اجتناب کرده اند آرد چهل (۴۰) هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فطریه بدل اجتناب کرده اند برنج ایرانی (۲۲۵) هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فطریه بدل اجتناب کرده اند برنج غیر ایرانی، شصت (۶۰) هزار تومان تصمیم گیری شده است.