مداحی: مداحان نباید حرفی بزنند که موج ایجاد کند
اکبرزاده در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع از سوی انجمن مدهن روشن شده است، گفت: خیر، گفته نشده است، در جلساتی که ما داشتیم، سخنرانان حق دارند حرفی نزنند که سروصدا به پا کند. غافل از این رو قادر به پاسخگویی به سؤال نیست، موجی ایجاد می کند، بنابراین از این اقدام اجتناب شد.»