مدیریت حال آب مهمترین مسئله در مقابله همراه خود خشکسالی است


مدیریت فعلی آب مهمترین عامل در مقابله با خشکسالی است

رئیس گروه هواشناسی ملت وضعیت ملت را اجتناب کرده اند تذکر ذخایر آبی باورپذیر ندانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: مشکلات کم آبی بیش اجتناب کرده اند آنکه متاثر اجتناب کرده اند اصلاحات اقلیمی باشد، متاثر اجتناب کرده اند نحوه مدیریت آب در ملت است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سحر تاجبخش کسب اطلاعات در مورد تاثیرات تنظیم اقلیم بر ایران ذکر شد: پدیده تنظیم اقلیم معین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل گرمایش پایین رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو پایین گرمتر اجتناب کرده اند قبلی شده است کدام ممکن است در نتیجه عدم تعادل بین جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین.”


وی یکپارچه داد: {به دلیل} خوب و دنج شدن پایین، سیستم های جوی متشابه حرکت نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است گاهی شاهد خشکسالی های بی سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر در ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی سیلاب های زیادی در ملت رخ می دهد.

رئیس گروه هواشناسی در خصوص وضعیت کم‌آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی ناشی اجتناب کرده اند اصلاحات اقلیمی در ایران ذکر شد: وضعیت ملت اجتناب کرده اند تذکر کم‌آبی غیرقابل قبول است، با این حال مدیریت آب حال می‌تواند مسئله مؤثرتری باشد. اصلاحات آب و هوای محلی.”

به آموزش داده شده است تاجبخش، موضوع تنظیم اقلیم در نتیجه افزایش پدیده های از حداکثر در کشورمان شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده از حداکثر بالقوه است در نتیجه بارندگی های از حداکثر شود، با این حال ضرر آن معمولا اصولاً اجتناب کرده اند فواید این گونه باران هاست.

وی همراه خود دقیق اینکه میزان بارندگی در ملت بین ۱۰ به همان اندازه ۱۵ نسبت کمتر اجتناب کرده اند حد همان قدیمی است، تصریح کرد: این رقم بالقوه است اجتناب کرده اند تذکر به سختی کاملاً کمی نباشد، با این حال اجتناب کرده اند تذکر استاندارد این بارندگی چندان مفید نیست، با این حال اصولاً در تعیین کنید سیل همراه خود خسارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات بیش از حد.

رئیس گروه هواشناسی کسب اطلاعات در مورد صحت پیش سوراخ بینی های گروه هواشناسی ذکر شد: قطعا در ۲ سه سال قبلی خطرات جوی را برای افراد پیش سوراخ بینی کرده ایم، در واقع منکر خطا نمی شویم، با این حال می کنند. این بدان معنا نیست کدام ممکن است انتظارات خطا است.”

تاجبخش تاکید کرد: در سیل عظیم سال ۱۳۷۷ در استان های لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان اگر پیش سوراخ بینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارهای زودتر گروه هواشناسی برای کشته شدن بیش اجتناب کرده اند هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پدیده های آسیب رسان مشابه تگرگ هر دو ریزش بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید… هشدارها پیش سوراخ بینی هوا {به درستی} صادر شد.

وی همراه خود ردیابی به مشارکت سایر عناصر غیر اجتناب کرده اند پیش سوراخ بینی هواشناسی در کاهش آسیب های ناشی اجتناب کرده اند مخاطرات خالص، ذکر شد: رفتار مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های ملت در کاهش هر دو افزایش تلفات موقعیت دارد. شناخته شده به عنوان مثال در هنگام ریزش بهمن گروه هواشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس راه را هشدار می دهند، با این حال همه چیز دوباره برخی اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند کوه ها بالا می الگو، متعاقباً باید سنت سازی کرد کدام ممکن است به پیش سوراخ بینی های هواشناسی اعتقاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشنهاد های این گروه حرکت تدریجی.

رئیس گروه هواشناسی همراه خود ملاحظه به موضوع دوم زیرساخت های ملت، ذکر شد: اولویت برای بحث تنظیم کاربری نیز {در این} زمینه فوق العاده حائز اهمیت است، شناخته شده به عنوان مثال یکی اجتناب کرده اند توضیحات سیل شیراز حضور در آن بود. اجتناب کرده اند ساختمانی کدام ممکن است قرار بود رودخانه باشد.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است آبراه بسته تبدیل می شود، سیل از حداکثر همراه خود بارش کم رخ می دهد.

تاجبخش افزود: تجهیزات های نظارتی پس اجتناب کرده اند هر حادثه اطلاعاتی را اجتناب کرده اند گروه هواشناسی بدست آمده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی های این گروه تاکنون رضایت مطلوبی اجتناب کرده اند مردمان را به بازو معرفی شده است است.


انتهای پیام/