مراسم افتتاح ساختمان جدید شرکت بیمه دی شعبه کرمانشاه برگزار شد
مراسم افتتاح ساختمان جدید شرکت بیمه دی شعبه کرمانشاه برگزار شد. مراسم بازگشایی ساختمان جدید شرکت بیمه دی شعبه کرمانشاه برگزار شد. یک شرکت بیمه روزانه راه اندازی شد.