مراسم نامزدی نمایندگی کنندگان در فیلم دوران جدید +


مراسم نامزدی شرکت کنندگان برنامه فیلم

در این سیستم «حاشیه از جدید» ساعت شب قبلی یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان جوان به همت احسان علیخانی جشن نامزدی شخصی را روی سکوی این مسابقه برگزار کرد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری در سراسر جهان لبنان، ساعت شب قبلی در این سیستم «حاشیه از جدید» یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان جوان به کمک احسان علیخانی جشن نامزدی شخصی را روی سکوی مسابقات برگزار کرد.

انتهای پیام/