مرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین شفیعی خواستن همانطور که صحبت می کنیم فناوری جوان است


  معاون
زیبایی شناختی جهاد آموزشی همراه خود خاص اینکه مرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش عزیزی مثل حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید
المسلمین سید محسن شفیعی خواستن همانطور که صحبت می کنیم فناوری جوان ما است، اظهار داشت: فناوری جوان ما
عملکرد‌های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت خاصی دارد کدام ممکن است مدل شفابخش آن، منش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید
الگویی مثل گران فقید ما است.

جمال رحیمیان در آیین افشا اجتناب کرده اند  کتاب عکس  «عالم پرتلاش» کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم ۷
اردیبهشت در سالن کلاس ها گروه جهاد آموزشی خوزستان برگزار شد، ضمن
احترام اجتناب کرده اند ساخت این کتاب عکس، اظهار داشت: شاید تعدادی از ماهی اجتناب کرده اند اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال
دیدارم همراه خود حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین شفیعی نمی‌گذرد. در یک واحد مونتاژ خوب ساعته در
محضرشان بودم. {در این} مونتاژ آنقدر مرا وسواس در مورد شخصی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند دوم گوش دادن به خبر
جانگداز رحلت ایشان تاکنون افسوس می‌خورم کدام ممکن است چرا توفیق دیدار یک بار دیگر ایشان
را پیدا نکردم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: نسبت به همه ممکن است غبطه می‌خورم کدام ممکن است مدت‌های
مدیدی همراه خود شخص خاص شبیه ایشان در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنشین بودید. مرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش عزیزی
مثل سید محسن شفیعی خواستن همانطور که صحبت می کنیم فناوری جوان ما است. فناوری جوان ما عملکرد‌های خاص
را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت خاصی دارد کدام ممکن است مدل شفابخش آن، منش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگویی مثل گران
فقید ما است.

حجت‌الاسلام والمسلمین‌ سید مهدی میراحمدی، معاون دارایی ها انسانی نهاد
تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده‌های ملت نیز ضمن تشکر اجتناب کرده اند برگزاری این
مونتاژ، کار جهاد آموزشی استان خوزستان را در ساخت این مجموعه عکس
ارزشمند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} دقایق به یاد وصیتی اجتناب کرده اند حضرت علی(ع) به
فرزندشان امام مجتبی(ع) افتادم کدام ممکن است به نظرم مرحوم سید محسن شفیعی مصداق این
وصیت هستند. امام فرمودند: «پإن متّم معها بکوا علیکم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید إن عشتم حنّوا
إلیکم» همراه خود مردمان به گونه‌ای معاشرت کن کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند دنیا رفتی بر قدم گذاشتن ممکن است گریه
کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه با آن اقامت احتمالاً انجام دادی، مشتاق ممکن است شوند.

وی افزود: خبر درگذشت حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید محسن شفیعی
غیرمنتظره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگوار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است اخیر قدم گذاشتن ایشان اخیر است. رفتار ایشان در
ارتباطات اجرایی نمی‌گنجید. آقا سید محسن شفیعی جوری اقامت کردند کدام ممکن است وقتی اجتناب کرده اند
او کنار می‌شدیم دلتنگ‌شان می‌شدیم.

میراحمدی اظهار داشت: حضرت امیرالمومنین می‌فرمایند: «اجتناب کرده اند بازو دادن اعضای خانواده
غربت است». ما تعریفی اجتناب کرده اند غربت داریم. غربت کدام ممکن است در شهری باشی کدام ممکن است دوستی
را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیسی در آنجا نداشته باشید، با این حال حضرت امیرالمومنین(ع) {در این} سخن به ما
می‌گویند آدم‌ها می‌توانند در وطن شخصی باشند، با این حال بافت غربت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم
روزی کدام ممکن است عزیزی مثل حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید محسن شفیعی را اجتناب کرده اند بازو
بدهیم. هر کدام ما خوب جور بافت غربت می کنیم. انسان هر کاری بخواهد بکند
کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند عشق‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رأفت او را جبران تدریجی، نمی‌تواند.

علاوه بر این حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید محمدرضا شفیعی، برادر مرحوم حجت
الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین شفیعی اظهار داشت: وقتی به یادآوری‌های همراه خود هم بودن‌مان در نظر گرفته شده
می‌کنم، این ادراک کدام ممکن است مرور زمان غصه‌ها را کم می‌تدریجی با اشاره به سید محسن
دقیقاً کاملاً برعکس است؛ یعنی هرچه زمان می‌گذرد این غصه تا حد زیادی می‌شود. در ۲ سه
سال قبلی به جهت بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسالت کفگیرها، روزانه ایشان را می‌دیدیم. هر کس
همراه خود ایشان حشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشری داشت، دوست داشت خوب دقیقه تا حد زیادی ایشان را همراهی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید
در منزل دعوا بود کدام ممکن است {چه کسی} سید محسن را برساند. وجودشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک تک دقایق
عمرشان برای ما انصافاًً قابل استفاده بود.

وی افزود: چهل دیروز است، با این حال باقی مانده است نتوانسته‌ایم قدم گذاشتن ایشان را
ادراک کنیم، با این حال باید به قضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدر الهی تسلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عامل جز این
استراحت‌بخش نیست. این قدر کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق بین ما وجود داشت کدام ممکن است هیچ
وقت تصور نمی‌کردم به فقدان ایشان مبتلا شویم. تنها چیزی کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند خداوند
خواست اینجا است کدام ممکن است سکینه‌ای نازل بفرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است مقام معظم مدیریت
فرمودند جبران این فقدان را اجتناب کرده اند او مسئلت کنیم.

شفیعی اظهار داشت: حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین شفیعی به ایکنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد آموزشی کنجکاوی‌مند بودند. {در این} مونتاژ اجتناب کرده اند همه اعضای خانواده تشکر می‌کنم.

حجت الاسلام سید محمد مهدی شفیعی، فرزند مرحوم حجت الاسلام شفیعی نیز
{در این} مونتاژ ضمن تشکر اجتناب کرده اند برگزاری این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحماتی کدام ممکن است برای ساخت مجموعه
عکس «عالم پرتلاش» کشیده شد، اظهار داشت: اگر بخواهم خوب نکته راجع به ابوی بگویم،
تعبیری است کدام ممکن است در یک واحد روایت در خاص صفات مومنین داریم. این روایت
می‌فرماید: مومن «قلیل المؤنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کثیر المعونه» مومن کم قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم دردسر
با این حال پر برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کمک است}.

وی افزود: ایشان حتی برای من می خواهم کدام ممکن است فرزند ایشان بودم، چنین بودند. هیچ
وقت باری بر دوش {هیچ کس} نبودند. گاهی در آسان‌ترین کارها رضایت نمی‌دادند
باری اجتناب کرده اند ایشان بر دوش کسی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به همان اندازه دوم وفات ایشان شکسته نشده داشت.
خداوند می‌خواست درگذشت ایشان همانند اقامت‌شان باری بر دوش کسی نباشد. این
زمان ها طلبه، دانش آموز، درک، کارمند، نیروهای خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هر کس به ۱ تعیین کنید
اجتناب کرده اند کمک‌های ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناه بودن ایشان می‌گوید. وقتی این یادآوری‌ها
مطرح شد دیدم ایشان پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناه جمعی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقعی اجتناب کرده اند کسی نداشتند. مکرر به
یاد این بیت اجتناب کرده اند حافظ می‌افتم:

باشی بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن/کدام ممکن است دوست شخصی فرآیند بنده‌پروری داند

فرزند مرحوم شفیعی اظهار داشت: غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوری بعد اجتناب کرده اند قدم گذاشتن ایشان آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه
الان شکسته نشده دارد کدام ممکن است {به دلیل} بندگی بود کدام ممکن است به شرط مزد نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه این اخیر
را برای ما سرراست می‌تدریجی اینجا است کدام ممکن است خدا حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان شاءالله این
صدمه را جبران تدریجی.

گفتنی است، کتاب عکس «عالم پرتلاش» مشتمل بر ۱۱۰ عکس اجتناب کرده اند ورزش‌های
مرحوم حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سیدمحسن شفیعی، رئیس فقید نهاد تصویر مقام
معظم مدیریت در دانشکده‌های استان خوزستان است کدام ممکن است توسط عکاسان خبرگزاری‌های
ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایکنای خوزستان گزارش شده‌اند.

مراسم افشا اجتناب کرده اند این کتاب همراه خود حضور، دکتر علی محمدآخوندعلی، رئیس
دانشکده شهیدچمران اهواز، سید علیرضا علوی رئیس جهاد آموزشی خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید
جمعی اجتناب کرده اند کارگران این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در
دانشکده شهید چمران اهواز در کنار بود.