مرتضی معمدی: سخنگوی رسمی دولت متکبر است و مفاهیم امنیتی سخنان خود را درک نمی کند/ بلایای زاهدان نتیجه بی تدبیری بود.مرتضی ممدی معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات می گوید: من در مراکز امنیتی حضور داشتم و می گویم انعکاس اظهارات سخنگوی رسمی دولت مبنی بر تیراندازی به تظاهرکنندگان برای این کار بسیار خطرناک است. من می گویم نباید به این افراد اجازه ورود به چنین پست ها و مقوله هایی داده شود