مرد کدام زن ناصرالدین شاه، به شاهی رسید؟


 

مظفرالدین شاهرویداد۲۴مظفرالدین میرزا در چهاردهم جمادی‌الثانی سال ۱۲۹۶ هجری قمری در شهر تبریز به دنیا به اینجا رسید. او مرد ناصرالدین شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه‌السلطنه بود. مظفرالدین شاه چهارمین مرد ناصر‌الدین شاه بود. او سه برادر عظیم‌تر اجتناب کرده اند شخصی داشت کدام ممکن است در خردسالی وفات یافته بودند.

شکوه السلطنه

ظل‌السلطان یکی اجتناب کرده اند پسران ناصرالدین‌ شاه محسوب می‌شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند مظفرالدین شاه عظیم‌تر بود؛ با این حال چون مادرش عفت‌السلطنه نسب قاجاری نداشت، طبق قوانین نمی‌توانست ولیعهد باشد. مظفرالدین میرزا در سال ۱۲۷۷ هجری قمری، روزی کدام ممکن است ساده ۴ سال داشت به حکومت آذربایجان گماشته شد؛ با این حال بعد اجتناب کرده اند تحویل داد خوب سال، رسما ولیعهد پدرش، ناصرالدین شاه، شد.

مظفرالدین شاه همراه خود عزیزخان مکری به آذربایجان سر خورد. گران قیمت خان نایب مظفرالدین شاه در اداره امور آذربایجان شد. در زمان حضور شاهزاده مظفرالدین میرزا در آذربایجان، چندین نفر نیابت او را برعهده داشتند. بعد اجتناب کرده اند عزیزخان، حسنعلی گروسی امیر نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند او نیز عین‌الدوله پیشکاری آذربایجان را عهده‌دار بودند.


اصولاً بیاموزید: فساد جنسی مادر ناصرالدین شاه


در وسط ولیعهدی مظفرالدین شاه قاجار در آذربایجان، کردهای عثمانی به مدیریت شیخ عبدالله نهری شورش کردند. این شورش در بخش فرمانروایی مظفرالدین میرزا صورت گرفت. سپاه ولیعهد هنگام رویارویی همراه خود نیروهای کرد، شکست خورد. ناصرالدین شاه همراه خود گوش دادن به خبر شکست نائب‌السلطنه، ناراحت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد را به تهران احضار کرد. مظفرالدین میرزا امتحان شده کرد به همان اندازه در وسط ولیعهدی شخصی همراه خود نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در عصر ناصری به‌دنبال اصلاحات بودند، روابط دلپذیر برقرار تدریجی. او تفکراتی ترقی‌خواهانه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برقراری ارجاع به روشنفکران، آن‌ها را الهام بخش به پیشرفت می‌کرد.

مظفرالدین میرزا در زمان سلطنت پدرش ناصرالدین شاه، نائب‌السلطنه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان را اداره می‌کرد

ناصرالدین شاه در مراسم پنجاهمین سالگرد سلطنت شخصی کدام ممکن است در روز ۱۷ ذی‌القعده سال ۱۳۱۳ هجری قمری برگزار شد، همراه خود گلوله‌ میرزا رضا کرمانی ترور شد. امین‌السلطان کدام ممکن است در آن نقطه صدارت شاه را به عهده داشت، جسد او را به تهران سوئیچ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها کرد کدام ممکن است سلطان صاحب قران زخمی شده است. شایعات سبب شد کدام ممکن است اوضاع شهر به هم بریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به نانوایی‌ها ورودی ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار را غارت کنند. امین‌السلطان همراه خود کمک رئیس قوای قزاق تهران را آرام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی حکومت نیروی دریایی را در شهر برقرار شد.

امین‌السطان سفرای کشورهای ecu را در جریان امور قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر کشته شدن ناصرالدین شاه را همراه خود تلگراف به آن است‌ها رساند. او به مقامات‌های ecu اطلاع داد کدام ممکن است اوضاع پولی ایران وخیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادشاهی متحد قول مساعدت پولی به ایران را دادند. مقامات پادشاهی متحد ضمن کشتی آسایش فوت ناصرالدین شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک سلطنت مظفرالدین شاه، به اطلاع امین‌السلطان رساند کدام ممکن است به ایران رهن صنوبر می‌تدریجی.

مظفرالدین شاه به تشک سلطنت ایران نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون هیچ کسی را در احاطه شخصی نداشت، درباریان عصر پدرش را در مقام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناصب شخصی محفوظ نگه داشت. مظفرالدین شاه در هنگام سلطنت، امین‌السلطان را به‌عنوان صدراعظم شخصی انواع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره امور ملت را به او سپرد.

امین‌السلطان در اولین اقدام شخصی، وامی اجتناب کرده اند روسیه تقاضا کرد به همان اندازه به‌وسیله آن شاه را به بازدید خارجی ببرد. مقامات روس همراه خود صنوبر رهن موافقت کرد؛ با این حال در ازای آن مقرر کرد کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است مقامات ایران رهن را به‌طور درست صنوبر نکند، حق بدست آمده رهن اجتناب کرده اند تولید دیگری ملت ها را ندارد. علاوه بر این درآمد گمرک ایران، به‌جز گمرک خلیج فارس، باید در اختیار موسسه مالی استقراضی روس قرار گیرد. امین‌السلطان شرایط روسیه را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن مشخص شده به او گرفت. بعد اجتناب کرده اند آن، شاه به بازدید خارجی سر خورد. مظفرالدین شاه قاجار {در این} بازدید ecu مورد سوء‌قصد قرار گرفت؛ با این حال جان مفید به در برد.