مرضیه پرومند: اسم من را روی «Coifure Jameel» خط زدند و بعد اجازه پخش دادند! + فیلم
وی در بخشی از مصاحبه مرضیه برومند اشاره می کند: گفتند اسم مرضیه برومند نباشد، گفتم مهم نیست. اهمیت این است که مردم عمل را ببینند. گفتند به سادات یزدی کارگردان زنگ بزنم؟ من مرضیه سادات برومند یزدی هستم. نیمی از نام سادات یزدی کارگردان من حذف شد.