مسعود ده‌نکلی درگذشت غیر معمول طالب‌زاده را آسایش اظهار داشت


مسعود ده‌نمکی همراه خود تخلیه متنی انتقادی درگذشت غیر معمول طالب‌زاده را آسایش اظهار داشت.


به گزارش ایلنا، در پیام آسایش مسعود ده‌نمکی برای درگذشت غیر معمول طالب‌زاده آمده است:


غیر معمول جان!


می‌دانم اجتناب کرده اند امشب پوستر‌هایت را فراوان چاپ خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایت کلیپ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندها خواهند مونتاژ با این حال اجتناب کرده اند غصه‌های این سال‌های آخر باشی نخواند اظهار داشت.


اجتناب کرده اند بی‌مهری‌های افرادی که باشی برایشان نردبان فراهم احتمالاً انجام دادی. اجتناب کرده اند حرف‌های در گوشی کدام ممکن است صدها برایم گفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا هم به صبوری دعوت احتمالاً انجام دادی.


اجتناب کرده اند اینکه می‌گفتی مسعود جان! فناوری درگیری عامل عکس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرارنشدنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هم‌سنگران درست در این لحظه باید به ابعاد فهم‌شان توقع داشت.


می‌گفتی چک انگشت کسانی است کدام ممکن است خودمان دسته‌چک دستشان دادیم با این حال به اسم نو انقلابی‌گری اجتناب کرده اند روی ما رد شده‌اند. کاری کدام ممکن است ما همراه خود فناوری خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید مرتضی آوینی نکردیم.


می‌دانم مناسب مثل شهید آوینی شبیه به‌ها کدام ممکن است خون به جگرش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایش مرثیه خواندند، برای باشی هم شبیه به‌ها کدام ممکن است قلبت را آزردند سیاه‌پوش خواهند شد.


حیف کدام ممکن است به استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوتم فراخواندی وگرنه گفتنی‌ها فوق العاده است.


عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلت انگشت خداست غیر معمول جان. سلام مرا هم به امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا برسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگو رفقای عجیب و غریب در راه هستند…


انتهای پیام/