مشاور تبریز اجتناب کرده اند تصادف همراه خود خودروی قاچاقچیان مردمان / پزشکان پزشکی جان مفید به در برد


مسعود بیزچکیان مشاور مردمان تبریز در مجلس اجتناب کرده اند تصادف بزرگراه ای همراه خود خودروی قاچاق انسان کدام ممکن است حامل بسیاری اجتناب کرده اند ساکنان همسایه شرقی ایران بود جان مفید به در برد. شایان اشاره کردن است نیروی انتظامی بر ایده اطلاعات دریافتی در کمین قاچاقچیان انسان قرار گرفت کدام ممکن است در نتیجه تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری آنان شد.

تصادف مسعود بیزچکیانمناسبت ۲ مسعود بیزچکیان کدام ممکن است همراه خود خودروی زانتیا اجتناب کرده اند ارومیه {به سمت} تبریز در جاری حرکت بود همراه خود منصفانه قاچاقچی انسان پژو پارس حامل تعدادی از نفر نامشخص در همسایگان شرقی ملت در قلمرو میاندواب از نزدیک .

این حادثه روزی رخ داد کدام ممکن است نیروی محرک خودروی قاچاقچیان برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سهل انگاری اجتناب کرده اند مقابل خودروی معاون رئیس سابق مجلس نمایندگان پیچید.

{در این} حادثه مشاور تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سرنشینان خودروی وی آسیبی ندیدند با این حال نیروی محرک مغازه کدام ممکن است مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صحنه متواری شده بود توسط پلیس در یکی اجتناب کرده اند امکانات درمانی شهرستان میاندواب دستگیر شد.

شایان اشاره کردن است نیروی انتظامی بر ایده اطلاعات دریافتی در کمین قاچاقچیان انسان قرار گرفت کدام ممکن است در نتیجه تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری آنان شد.