مصرف کننده آب در این چیزها ممنوع است!
مصرف کننده آب برای هیدراته نگه از گرفتن هیکل، سرماخوردگی کردن حرارت غریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز، شادابی منافذ و پوست، تمیز کردن رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صافی منافذ و پوست، تعمیر تشنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج کردن شکم، روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد حیاتی است. . در عین جاری مواقعی موجود است کدام ممکن است در طب استاندارد مصرف کننده آب ممنوع است.