مصطفی زمانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادل آذر به عضویت کمیته راهبری دگردیسی مقامات درآمدند


مصطفی زمانیان و عادل آذر به عضویت کمیته راهبری تحول دولت درآمدند

مصطفی زمانیان رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادل آذر در ۲ تصمیم به صورت جداگانه اعضای درست کمیته راهبری دگردیسی مقامات را منصوب کردند.


به گزارش خبرگزاری آناتولو، محتوای متنی تصمیم سید ابراهیم رئیسی به رئوس مطالب زیر است:


جناب دکتر مصطفی زمانیان


جناب آقای دکتر عادل آذر


در اجرای بند سوم سند دگردیسی مقامات مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عنایت به تجارب را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها جناب برتر، به موجب این تصمیم به مدت ۲ سال شناخته شده به عنوان عضو بی نظیر کمیته راهبری دگردیسی مقامات منصوب می شوید.


اجتناب کرده اند ممکن است پیش بینی دارد همراه خود حضور سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در کلاس ها ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی همراه خود اعضای احترام آن ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متخصصان اختصاص داده شده در جهت باور سند دگردیسی امتحان شده کنید.


اجتناب کرده اند خداوند متعال توفیق انجام وظایف محوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور آرمان های نظام اسلامی به طور قابل توجهی بیانات گام دوم انقلاب اسلامی را خواستارم.


انتهای پیام/