مصوبات شورای شهر دزفول با بیرون دلیل نباید رد شود


رئیس گروه اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شورای اسلامی شهر دزفول همراه خود تاکید بر عدم رد انتخاب ها شورا با بیرون حاضر شفاف سازی ذکر شد: در صورت وجود هرگونه ناهنجاری در این سیستم ها، شورای اجرایی تقاضا های مورد نیاز را می تواند داشته باشد. دلایل اعضای شورای شهر

علیرضا روزی راد افزود: تجهیزات اجرایی برای ادغام کردن استاندار، رئیس قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور شورای استانداری خوزستان است. همراه خود اینکه هفت ماه اجتناب کرده اند مونتاژ جدید شورا می گذرد، با این حال همچنان یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات اجرایی شورای استانداری خوزستان است. شورای دزفول با این حال شناخته شده به عنوان عضوی اجتناب کرده اند کمیته تطبیق در کلاس ها شخصی نمایندگی می تنبل.
وی شکسته نشده داد: مشاور شورای شهر دزفول در استان خاص است با این حال {به دلیل} محدوده نشدن هیأت رئیسه شورای استانداری خوزستان، مشاور شورای استان در تجهیزات اجرایی محدوده نمی شود.

این عضو شورای شهر دزفول ذکر شد: خوزستان ادامه دارد شورای جهان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اینکه در شورای تطبیق ماهر هستند با این حال به رئوس مطالب وظایف قانونی شوراها به طور قابل توجهی بند ۲ ماده ۷۱ زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ماده ۸۱ حال.

وی افزود: بر مقدمه این قوانین، کمبودها، از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های اجتماعی، باکلاس، آموزشی، بهداشتی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی این اداره بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ها، توصیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای ممکن اصلاحی {در این} بخش ها برای این سیستم ریزی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تبدیل می شود. به افسران به فرماندهی». این حیاتی است.

روزی راد ذکر شد: اعضای شورا تاکنون ساختار های متعددی نوشته اند کدام ممکن است به امضای برخی اجتناب کرده اند اعضای شورا رسیده است با این حال شورای اجرایی به سادگی آنها را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل دعوت اجتناب کرده اند اعضا برای دلیل ناهنجاری را به شخصی نداد.
رئیس کمیته مالی شورای اسلامی شهر دزفول ذکر شد: ساختار آزادسازی رودخانه دز در موجود در شهر دزفول به امضای هشت نفر اجتناب کرده اند اعضا رسید به همان اندازه راهنمایی آن را در اصل کار شخصی قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها را به استفاده از برساند. این ساختار در در همه مکان ها اجرا شد، با این حال شورای اجرایی آن را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند وظایف شورا نوشت، در حالی کدام ممکن است شورا نگفت این کار را انجام می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده عالی ساختار تدوین کرده است.
وی همراه خود دقیق اینکه ساختار سندسازی احساس های مسکونی در احساس قدیم تحولی در احساس های شکسته به طور قابل توجهی احساس فرسوده تحمیل می تنبل، افزود: احیاء، احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی احساس های فرسوده کدام ممکن است مجددا در پاسخ نوشته شده است. خارج اجتناب کرده اند صلاحیت شورا است.
روزی راد این پاسخ را توهین به شورا عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: علاوه بر این طرحی برای سرزنده سازی جهان ویژه مالی شهرستان برای صنعت دارو حاضر کردیم.

وی افزود: مجوزهای جهان ویژه ۱۳ سال پیش صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای آن تعداد انگشت شماری هزار جایگزین شغلی تحمیل تبدیل می شود با این حال شورای اجرایی مکتوب تعهد شورا نیست در حالی کدام ممکن است شورا به محافظت اجرا الهام بخش می کرد. او او.”

رئیس گروه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شورای اسلامی شهر دزفول ذکر شد: ساختار تحمیل شورای توافق موسسه مالی ها، موسسات پولی، موسسات اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های قرض الحسن برای استفاده از اجتناب کرده اند توانمندی های موسسه مالی ها مطرح شده است.

وی همراه خود دقیق اینکه خوزستان اجتناب کرده اند تذکر فریب دادن شهرت رتبه ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در meting out اعتبارات بین مردمان رتبه ۲۷ را به شخصی اختصاص داده است، افزود: ارزش های خوزستان در استان های تولید دیگری ارزش تبدیل می شود کدام ممکن است یک بار دیگر آموزش داده شده است شد خارج اجتناب کرده اند بخش اختیارات شورا است.
این عضو شورای اسلامی شهر دزفول اصرار داد کدام ممکن است مونتاژ مشترکی همراه خود شورای تطبیق برای اطمینان از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی موضوعات داشته باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول ذکر شد: موضوع رد مصوبات شورا با بیرون اغنای اعضای شورا همراه خود فرماندار دزفول مطرح شد. رد انتخاب ها هیئت مدیره باید بر مقدمه رضایت قانونی هر دو تفسیر شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس رد شود.

محمدحسن پرافر افزود: شورا ۱۹۶ مصوبه داشت کدام ممکن است تنها ۶ مصوبه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند ما دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند انتخاب ها می خواستیم.
وی شکسته نشده داد: همراه خود ظاهر شد به از اشراف زاده ها مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص ای کدام ممکن است داریم، جستجو در مصوباتی هستیم کدام ممکن است کارشناسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنون ۹۹.۵ نسبت اجتناب کرده اند ۱۴۰۰ مصوبه تصویب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی همراه خود دلایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات طرفدار تصویب شده است. “
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول ذکر شد: اگر در هر مصوبه هر دو لایحه ای اجتناب کرده اند شورا ابهامی دارند، دلیل آن را می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تایید هر دو رد می کنند.
وی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری فرماندار دزفول ذکر شد: فرماندار موافقت کرد در صورت ناهنجاری در مصوبات موضوع مجدداً مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف سازی شود به همان اندازه انتخاب گیری شود.