معامله با سنگ کلیه همراه خود کمک فرم هیدروژل
دانشمندان آلمانی فرم هیدروژل ابداع کرده اند کدام ممکن است ممکن است با موفقیت سنگ کلیه را اجتناب کرده اند بین ببرد.