معاون رئیس جمهور: بیایید وصیت کنیم و هرج و مرج تمام می شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در حوادث دو ماه گذشته حقیقت مخالفان نظام بر همگان روشن شد. در این اتفاقات شاهد سونامی رسانه ای علیه کشور بودیم و دروغ های مستمر در رسانه های بیگانه وجود داشت و در اردوگاه های کردستان و جاهای دیگر افراد آموزش دیده و برنامه ریزی شدند و نشانه های آن را دیدیم.