مقاومت در برابر تغییر و غلبه بر ایده های جدید با لوران نوردگرن • پادکست Mind Love202: مقاومت در برابر تغییر و غلبه بر ایده های جدید با استفاده از لوران نوردگرن • پادکست Mind Love