مناطق آزاد در ایران در هزارتوی بوروکراسی/ سرمایه گذاران از کاری که کردند پشیمان هستند
عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن صنفی صنعتگران کیش بر این باور است که از بین رفتن مزیت های سرمایه گذاری، هجمه به مناطق آزاد و بوروکراسی اداری پیچیده تر در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی، همگی مانع از سرمایه گذاری در این مناطق شده است. مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد کیش پشیمان هستند.