منبع تهیه این اینفوگرافیک را از کجا می توانم پیدا کنم: تغذیه


با دیدن افکار یوتیوبر درباره میوه های مختلف و کیفیت آنها ، متوجه باز شدن این اینفوگرافیک شدم.

در اینفوگرافیک ، ارزش غذایی غذا نشان دهنده درصد مصرف روزانه غذا است (شکل را ببینید).

چگونه این شخص آنها را ایجاد کرده و منابع ایجاد این اینفوگرافیک را در کجا خواهید یافت. من سعی می کنم تغذیه را بهتر درک کنم ، و این عالی خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید