مورد توجه قرار گرفت ویژه مقامات به خوزستان/ سه برابر شدن بودجه فرهنگسراهای استان


معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: استان خوزستان {به دلیل} نبرد مستقیم در جنگ تحمیلی در جهان های مختلف عقب ماندگی قابل توجهی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این استان ملاحظه ویژه داشته باشیم به همان اندازه بتوانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح در این زمان در جریان بازدید اجتناب کرده اند این شهرستان اجتناب کرده اند فرهنگسرای دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود بخش های مختلف این وسط شناخته شده شد.

مخبر ضمن بازدید اجتناب کرده اند معاونت اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات وسط، کتابخانه، واحد ادبی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مطالب به حاضر درآمده {در این} وسط، اظهار داشت: بودجه امکانات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های حفاظت مقدس خوزستان سه برابر شده است. .

وی دقیق کرد: استان خوزستان {به دلیل} نبرد مستقیم در جنگ تحمیلی در جهان های مختلف عقب ماندگی زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این استان ملاحظه ویژه ای داشته باشیم به همان اندازه بتوانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: خوزستان بیشترین فرهنگسراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های حفاظت مقدس را دارد، با این حال توسعه رو به انبساط این امکانات به طور قابل توجهی فرهنگسرای اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس اهواز چندان جذاب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {در این} چالش ها در وسط شهر اهواز گنجانده شود. مرحله سراسری به این موزه ها کمک کرد به همان اندازه میزبان خوبی برای زائران اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت باشند.