موقعیت یابی خبری تحلیلی شریان – اجتناب کرده اند مسئولان کار قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق مطالبه کنید/ در لحظه جهان در آستانه منصفانه نظم جدید است/ آمریکا در همه عامل اجتناب کرده اند بیست سال در گذشته ضعیف‌تر شده/ نبرد اوکراین را باید همراه خود دید عمیق‌تری به نظر می رسید کرد/ بلند مدت پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری موجود است,رئیس انقلاب در دیدار همراه خود جمعی اجتناب کرده اند دانشجویان:

به گزارش شریان نیوز،رئیس معظم انقلاب اسلامی عصر در لحظه (سه‌شنبه) در دیدار یک دسته کامل نفر اجتناب کرده اند دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای تشکل‌های دانشجویی، دانشکده را جزو اساسی ترین امتیازات انقلاب خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تبیین نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای مشکل مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمرِ «به نظر می رسید انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید جریان ضدانقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واپس‌گرا به مدرسه» گفتند: جمهوری اسلامی به مدرسه در لحظه شخصی خوشحال از می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان دانش آموز، در لحظه باید همراه خود در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه ورزی، عمیق شدن در امتیازات بی نظیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند هرگونه انفعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی، آرمانهای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق را اجتناب کرده اند مسئولان ملت مطالبه تدریجی.

رئیس انقلاب علاوه بر این همراه خود ردیابی به در پیش بودن روز جهانی قدس تأکید کردند: همراه خود ملاحظه به فداکاری‌های عظیم افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر‌گیری رذالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت صهیونیست‌ها، روز قدس امسال همراه خود سالهای در گذشته منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود ابراز همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی همراه خود افراد مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مقتدر فلسطین، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه آنها را افزایش داد.

ایشان در تحریک کردن سخنانشان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند سخنان صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح نمایندگان تشکل‌های دانشجویی افزودند: اینگونه سخنان، مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت‌بخش است بعد از همه متنوع اجتناب کرده اند این امتیازات پاسخ دارد با این حال ضرر اینجا است کدام ممکن است ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنودی میان دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان {وجود ندارد} کدام ممکن است حیاتی است مسئولان، وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان دستگاههای مختلف همراه خود حضور در دانشگاهها به مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌ها پاسخ دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر هم در دشواری‌ای پاسخی نداشتند اجتناب کرده اند پیشنهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان دانشجویان برای رفع آن امتیازات بهره بگیرند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود ردیابی به سخنی اجتناب کرده اند امیرمؤمنان در نهج البلاغه، موعظه را احیاگر دل خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقام دقیق منصفانه موعظه، همراه خود استناد به آیه‌ای اجتناب کرده اند سوره مریم گفتند: روز قیامت، روز حسرت است؛ به‌گونه‌ای مسکن کنیم کدام ممکن است در آن روز دردسرساز، اجتناب کرده اند {انجام دادن} هر دو انجام ندادن منصفانه کار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن هر دو نگفتن حرفی، حسرت نخوریم چرا کدام ممکن است جبرانش قابل دستیابی نیست.

 رئیس انقلاب در بحث بی نظیر شخصی، دشواری دانشکده را دشواری‌ای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالشی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: اجتناب کرده اند شبیه به اول، ۲ به نظر می رسید انصافاًً متضاد یعنی «به نظر می رسید انقلاب به مدیریت امام خمینی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «به نظر می رسید جریان واپس‌گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدانقلابی» در دشواری دانشکده به رویارویی پرداختند.

ایشان افزودند: به نظر می رسید انقلابی، دانشکده را جایی برای نخبه‌پروری، رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ملت می‌دانست با این حال به نظر می رسید دوم، دانشکده را مکانی برای پرورش مهره‌های مشخص شده غرب می‌دید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین مقیاس تولید دیگری مشکل انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدانقلاب دانستن درباره دانشکده افزودند: انقلاب به مدرسه شناخته شده به عنوان وسط ساخت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تهیه کنید‌کننده اقتدار سراسری به نظر می رسید می‌کرد با این حال جریان واپس‌گرای ضدانقلابی، دانشگاهها را وسط آموختن پس‌مانده‌های کم‌قطعا ارزش آن را دارد داده ها غربی می‌خواست به همان اندازه همراه خود تربیت درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندِ خوردن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت گروه به‌انگشت این اشخاص حقیقی، گروه‌ای مصرفی برای غرب تحمیل تدریجی.

ایشان تدیّن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این آن دین‌زدایی اجتناب کرده اند دانشکده را بُعد سوم مشکل قابل توجه به نظر می رسید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان ضدانقلاب به مدرسه برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: بعد از همه به توضیحات مختلف، آنها می توانند دین‌زدایی درست اجتناب کرده اند دانشگاهها نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند سرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهیدان حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهیدان هسته‌ای، داده ها‌آموختگان در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب بودند.

رئیس انقلاب، «هویت بخشی به مدرسه» را کار عظیم انقلاب خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: انقلاب به ملت «هویت، آرمان، شخصیت، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افق دید» بخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن، دانشکده نیز اجتناب کرده اند این صفات برخوردار شد.

حضرت آیت الله خامنه ای، رهایی اجتناب کرده اند بافت حقارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی در برابر این مستکبران غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی را اجتناب کرده اند نتایج بافت هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت‌یابی دانشکده دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: کودکان دانش آموز، آن زمان ها شیرینی بافت استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی در برابر این زورگویان را همراه خود همه وجود درک می‌کردند.

ایشان حرکت انقلاب در قبال دانشکده را دقیق، مستحکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن‌برانگیز خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به موفقیت‌های عظیم این حرکت، افزودند: بعدها نیز صفحه بحث‌های اسلامی دانشگاهها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بسیج دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج اساتید شناخته شده به عنوان پرچم‌های انقلاب در دانشگاهها برافراشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مباحث عمیق ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظری در دانشگاهها تعیین کنید گرفت.

رئیس انقلاب در ترکیبی‌بندی بخش اول سخنان‌شان گفتند: جمهوری اسلامی می‌تواند به مدرسه شخصی خوشحال از تدریجی با این حال در عین جاری می‌تواند دغدغه دانشکده را نیز داشته باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: وضعیت در لحظه دانشگاهها، اجتناب کرده اند لحاظ به سختیّت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع دانش آموز، انواع اساتید، حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت دیدنی آموزشی، تربیت نخبگان عالی، حضور داده ها‌آموختگان دانشگاهها در جهان‌های مختلف مدیریتی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند لحاظ حضور دین در دانشگاهها همراه خود اول انقلاب غیرقابل ارزیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی می‌تواند حقاً به مدرسه شخصی خوشحال از تدریجی.

ایشان همراه خود قالب این سؤال کدام ممکن است چرا باید در شرایط کنونی نسبت به مدرسه دغدغه داشت، افزودند: آن جریان تکیه کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واپس‌گرای ضدانقلاب کدام ممکن است به اساس‌های خارجی مرتبط بود، ادامه دارد پرانرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت پوشش‌های نو استعماری برای دانشگاهها این سیستم‌ریزی می‌تدریجی، به همین دلیل باید دغدغه داشت.

رئیس انقلاب یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اطلاعات غیرقابل ارزیابی دانشگاههای در لحظه همراه خود اول انقلاب را میزان تأثیرگذاری بر امتیازات ملت دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: جهان وسیعی کدام ممکن است امروزه دانشگاهها دارند، تأثیرگذاری آنها بر امتیازات ملت را به مراتب فشرده‌تر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند توضیحات لزوم دغدغه‌مندی با اشاره به دانشگاهها است به همین دلیل باید در خصوص دانشگاهها، در ۲ بخش دغدغه قابل توجه داشت: ۱- هویت زدایی ۲- آرمان زدایی.

ایشان افزودند: هویت‌زدایی شبیه به ایدئولوژی‌زدایی است کدام ممکن است ایدئولوژی نیز در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت منصفانه ملت است.

رئیس انقلاب گفتند: امریکایی‌ها دائماً بر قطعا ارزش آن را دارد‌های امریکایی یعنی شبیه به ایدئولوژی خودشان تأکید دارند؛ چگونه افرادی که اجتناب کرده اند ایدئولوژی‌زدایی سخن می‌گویند، حاضر نیستند این موضوع یعنی پایبندی به ایدئولوژی را اجتناب کرده اند امریکایی‌ها یاد بگیرند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: هویت‌زدایی یعنی تحقیر مبانی اندیشه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهای تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری ملت، تحقیر قبلی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب، کودک‌نمایی کارهای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم‌نمایی برخی عیوب.

ایشان هدف اجتناب کرده اند هویت‌زدایی را مبادلهِ منظومه ذهنی غرب غیر از هویت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به سند ۲۰۳۰ بعنوان یکی اجتناب کرده اند مظاهر سلطه نو استعمار غرب افزودند: بر ایده منظومه ذهنی غرب، باید میراث عظیم اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت در ملت کمرنگ هر دو فرسوده شود، خیل عظیم کودکان کنار هم قرار دادن صعود به ارتفاع‌های شرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت سراسری مأیوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت بن‌بست به عصر جوان تزریق شود به همین دلیل باید دغدغه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقیق خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق محکم در برابر این این جریان ایستاد.

رئیس انقلاب، دومین دغدغه مهم را آرمان‌زدایی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: یکی اجتناب کرده اند مصادیق آرمان‌زدایی، جدا کردن عصر جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی به «فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض» شناخته شده به عنوان سه شیطان عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه جنبه پلید است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: اجتناب کرده اند جمله مصادیق آرمان‌زدایی، بی‌تمایز کردن کودکان به سلطه باکلاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم انگیزه کردن آنان به شاخص‌های انقلاب اسلامی است.

ایشان ایستادگی به سمت ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیربار زور نرفتن را اجتناب کرده اند شاخص‌های انقلاب اسلامی برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کردند: این شاخص‌ها، دنیا را به لرزه درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورها را متوجه ایران اسلامی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} همین شاخص‌ها، در سالهای قبلی هر رئیس جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر تمایل سیاسی کدام ممکن است بر اوج کار بوده هنگامی کدام ممکن است در سفرهای خارجی {در میان} کشورها حضور پیدا کرده، افراد برای او یا او ابراز احساسات کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف پرچم امریکا کدام ممکن است آن را می سوزانند، پرچم جمهوری اسلامی را می‌گشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز می‌کنند.

رئیس انقلاب اسلامی، «یادآور اسلام ناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردّ تحجر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «موضوع فلسطین» را اجتناب کرده اند تولید دیگری شاخص‌های انقلاب اسلامی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: هویت‌زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌زدایی ۲ دغدغه بی نظیر است کدام ممکن است باید در قبال آنها هوشیار بود با این حال اینکه چه کسانی جستجو در هویت‌زدایی، آرمان‌زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال‌زدایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه چه حد سودآور بوده هر دو نبوده اند، مسئولیت دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبنظران است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دقیق اهمیت فوق العاده تا حد زیادی این دغدغه‌ها نسبت به قبلی افزودند: در لحظه جهان در آستانه منصفانه نظم جدید بین‌المللی است کدام ممکن است این نظم، بعد اجتناب کرده اند دوران نظم ۲ قطبی جهان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان نظم جهانِ تک قطبی در جاری تعیین کنید گیری است کدام ممکن است بعد از همه در این دوران آمریکا روز {به روز} ضعیف‌تر شده است.

ایشان افزودند: قضایای نبرد جدیدترین اوکراین را باید عمیق‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب تعیین کنید‌گیری نظم جدید جهانی دید کدام ممکن است احتمالاً فرآیندهای پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری، در پی آن تعیین کنید خواهد گرفت کدام ممکن است در چنین شرایط جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده‌ای مسئولیت همه ملت ها اجتناب کرده اند جمله جمهوری اسلامی حضور دردسرساز افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی افزاری {در این} نظم جدید به‌منظور تهیه کنید چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محیط نرفتن است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: برای انجام چنین مسئولیت بزرگی بیشترین پاسخگویی برعهده دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین ایده اکنون دغدغه نسبت به دانشگاهها اجتناب کرده اند اهمیت مضاعفی برخوردار تبدیل می شود.

رئیس انقلاب اسلامی در نهایت این بخش اجتناب کرده اند سخنان شخصی، اندیشه پردازان، صاحبنظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان پردازان را به برگزاری کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل دانستن درباره این موضوعات فراخواندند.

رئیس انقلاب در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان‌شان تعدادی از طرفدار استفاده شده خطاب به دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل‌های دانشجویی دقیق کردند.

طرفدار اول ایشان «پرهیز درست اجتناب کرده اند انفعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی» بود کدام ممکن است {در این} زمینه گفتند: خواهید کرد باید کانون تزریق تکیه بر بخش‌های تولید دیگری باشید از همچنانکه ملت در بخش‌های مختلف همچون علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت {در این} سالها پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای داشته است در سایر بخش‌ها نیز همه نابسامانی‌ها قابل تعمیر است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نا امیدی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان را موجب تأثیر عقب کشیدن بر سایر موتورهای پیشرفت ملت دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کردند: در دوران حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی‌کدام ممکن است عده‌ای اصرار داشتند کدام ممکن است نمی‌شود در برابر این تجاوز دشمن ایستادگی کرد، کودکان هم‌سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال خواهید کرد همراه خود همت شخصی ملت را نجات دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {آزاد کردن} خرمشهر دنیا را متحیر کردند.

ایشان افزودند: بعد از همه بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی عصر‌های قبلی، همراه خود دچار شدن به خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی، اجتناب کرده اند میدان خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود دیگران همصدا شدند، به همین دلیل تنظیم کنید کدام ممکن است هیچ‌گاه به ارتفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمانها پایین نکنید.

طرفدار بعدی رئیس انقلاب «پرداختن به اندیشه‌ورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور در نظر گرفتن» بود.

ایشان محصول «علمِ با بیرون در نظر گرفتن» را پدیده‌های خسارت‌بار بشری همچون سلاح‌های کشتار جمعی خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: در نظر گرفتن دقیق به درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات خواستن دارد کدام ممکن است به‌عنوان الگوی مرحوم آیت‌الله مصباح در امتیازات ذهنی، منصفانه درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمای مرجع بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در طرفدار بعدی، دانشجویان را به «عمیق شدن در امتیازات بی نظیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مماس شدن همراه خود آنها» فراخواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: وقتی همراه خود هدف اصلی بر روی یکی ۲ دشواری، دانستن درباره آنها در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل کنید، نتایج این تحقیقات عمیق، برای دستگاههای درمورد قابل استفاده {خواهد بود}.

ایشان مانترا امسال یعنی داده ها‌بنیانی ساخت را اجتناب کرده اند جمله امتیازات قابل هدف اصلی برای تشکل‌های دانشجویی برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: همراه خود هدف اصلی بر روی این دشواری دانستن درباره آن گفتمان‌سازی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه مؤلفه‌های مخلّ داده ها‌بنیانی شبیه نپخته‌فروشی اسف‌بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایج در ملت هر دو واردات مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مورد نیاز هر دو قاچاق، جریان‌سازی کنید.

رئیس انقلاب در شکسته نشده شخصیت دانش آموز را مطالبه‌گری دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردند: اجتناب کرده اند مسئولان، کار قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق مطالبه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند کار نمایشی برحذر بدارید.

ایشان همراه خود تأکید بر اینکه مطالبه‌گری باید همراه خود ادبیات نسبتاً، خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار بدور اجتناب کرده اند دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیزی باشد، گفتند: مطالبه‌گری مستدل مانع اجتناب کرده اند این می‌شود کدام ممکن است بعضی‌ها در شرایطی کدام ممکن است تشکیلات مدیریتی ملت، انقلابی است دانستن درباره اهمیت عملکرد دانشجویان تشکیک کنند، چرا کدام ممکن است عملکرد خواهید کرد در این دوران تا حد زیادی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای {در این} زمینه افزودند: پرهیز اجتناب کرده اند برخورد پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک تیز به معنای سازشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجیزگویی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم به هیچ وجه اجتناب کرده اند اینگونه طرفدار‌ها به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهم کرد اما علاوه بر این مقصود اجتناب کرده اند {این توصیه}، پرهیز اجتناب کرده اند ادبیات خطرناکّ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طعنه‌آمیزی است کدام ممکن است متأسفانه در لحظه در دنیای آنلاین ما نیز فوق العاده رایج شده است.

ایشان، جهان مطالبه‌گری دانشجویان را جهان متنوعی اجتناب کرده اند امتیازات عدالت مالی، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیق یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند الزامات مطالبه‌گری دقیق گفتند: مبانی اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمانی شخصی را همراه خود بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در مجالس عالمان دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق، مستحکم کنید.

رئیس انقلاب، نتیجه مطالبه‌گری دقیق را تفکیک حیاتیِ آرمانها اجتناب کرده اند عملکردهای ضعیف برخی مدیران دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیق طرفدار‌ای تولید دیگری، گفتند: مطالبه‌گری خواهید کرد به‌گونه‌ای باشد کدام ممکن است هم در دقیق صورتِ امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در مقام حاضر راه‌رفع‌ها، همراه خود دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنید.

«رشد ورزش‌های بین‌المللی دانشجویی» نکته عکس بود کدام ممکن است حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود تأکید بر آن افزودند: گروههای جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوییِ زیادی در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در کشورهای اسلامی علیه سیاستهای استکباری پرانرژی هستند کدام ممکن است ارتباط مفید همراه خود آنها هم به این فعالیتهای ضد استکباری توان بیشتری می‌دهد هم همراه خود راه اندازی شد جمهوری اسلامی به آنها، منصفانه دفاع دفاعی برای ملت در برابر این امپراتوری خبری مستکبران تحمیل می‌تدریجی. بعد از همه آسانسور ارجاع به دانشجویان کشورهای همسایه یعنی افغانستان، پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق مورد تأکید بیشتری است.

طرفدار آخر رئیس انقلاب خطاب به جوانانی بود کدام ممکن است در وسط جدید در کلاس‌های مدیریتی قوای سه‌گانه مشغول به کار شده‌اند.

ایشان همراه خود تأکید بر اینکه کار جمهوری اسلامی با بیرون نیروی جوان مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر انگیزه پیش نخواهد سر خورد، افزودند: طرفدار من می خواهم به کودکان گران قیمت اینجا است کدام ممکن است اولاً پاسخگویی کنونی را پله‌ای برای پاسخگویی بهتر قرار ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر جا کدام ممکن است هستند همراه خود هدف اصلی بر امتیازات آن بخش برای خدا کار کنند، ثانیاً هدف شخصی را رفع امتیازات ملت در بخشی کدام ممکن است به آنها واگذار شده، قرار دهند.

رئیس انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان‌شان، همراه خود ردیابی به در پیش بودن روز جهانی قدس، روز قدس امسال را منحصر به فرد اجتناب کرده اند سالهای در گذشته دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان فلسطینی فداکاری‌های بزرگی اجتناب کرده اند شخصی نماد می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی نهایت رذالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت را به‌کار بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر غلطی کدام ممکن است می‌تواند انجام می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا نیز اجتناب کرده اند او حمایت می‌کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ملت فلسطین را در عین مظلومیت، مقتدر خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی کودکان فلسطینی کدام ممکن است نمی‌گذارند مفهوم فلسطین به فراموشی سپرده شود افزودند: روز قدس جایگزین مناسبی برای ادعا همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی همراه خود افراد مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه دادن به آنها است.

ایشان همراه خود انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند کار کردن مقامات‌های اسلامی در قبال موضوع فلسطین خاطر نماد کردند: متأسفانه مقامات‌های اسلامی فوق العاده خطرناک حرکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی حاضر به سخن ادعا کردن در موضوع فلسطین نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها تصور می‌کنند، راه کمک به فلسطین، برقراری ارجاع به صهیونیست‌ها است، در حالی‌کدام ممکن است این، خطا عظیم است.

رئیس انقلاب همراه خود ردیابی به ارتکاب این خطا عظیم اجتناب کرده اند جانب حکومت مصر در چهل سال در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری ارجاع به صهیونیست‌ها، افزودند: مگر برقراری ارتباط مصر همراه خود رژیم صهیونیستی باعث کاهش جنایات صهیونیست‌ها بر ضد ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش هتک حرمت مسجدالاقصی شد کدام ممکن است اکنون برخی مقامات‌های اسلامی می‌خواهند شبیه به خطا انورسادات را تکرار کنند؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود تأکید بر اینکه برقراری ارتباط برای رژیم صهیونیستی نیز فایده‌ای نخواهد داشت، گفتند: امیدواریم همراه خود لطف خداوند عاقبت کار در فلسطین به نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشی به خودت را پیدا کن برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلط فلسطینی‌ها بر سرزمین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالاقصی به‌زودی محقق شود.

پیش اجتناب کرده اند سخنان رئیس انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکل‌های عظیم دانشجویی ملت به دقیق دیدگاههای شخصی پرداختند.

آقایان محسن نراقی به تصویر اجتناب کرده اند بسیج دانشجویی، محمدحسین کاظمی اجتناب کرده اند گروه اسلامی دانشجویان، محمد اسکندری اجتناب کرده اند جنبش عدالت‌‍‌خواه دانشجویی، علی عظیم‌خو اجتناب کرده اند محل کار تحکیم وحدت، امیرحسین پناهی اجتناب کرده اند صفحه بحث‌های اسلامی دانشجویان بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خانم زهراسادات رضوی علوی مجری مراسم به تصویر اجتناب کرده اند خانم ها دانش آموز این محورها را دقیق کردند:

– نیاز تحمیل تغییر در نظام حکمرانی همراه خود بستگی به قابلیت‌های حال
– به‌روزرسانی احساسی‌افزار اداره ملت همراه خود تغییر در ساختارهای کهنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سازوکارهای جدید
– نتیجه گیری حکمرانی عادلانه- صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه
– لزوم پرهیز اجتناب کرده اند اثبات‌‍‍‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} علمِ استفاده شده در دانشکده‌ها
– نیاز هدف اصلی نهاد علم بر امتیازات مبتلابه نظام
– لزوم تحمیل بسترهای مورد نیاز برای پویایی مباحث ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر در دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌‍‌های علمیه
– تأکید بر صیانت اجتناب کرده اند دستور تفکیک قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شئون قوانین اساسی
– لزوم محافظت استقلال نهاد قوانین‌گذاری اجتناب کرده اند نهادهای پوشش‌گذار
– نیاز به دست آوردن نهضت شفافیت
– تأکید بر مطالبه پاسخگویی‌شناسی اجتناب کرده اند ، اجزا سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا ذهنی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به ایده ها نهایی
– لزوم وفای به عهد انتخاباتی مسئولان
– نیاز مواجهه مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقناعی همراه خود امتیازات کودکان، بویژه خانمها
– را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب نکاتی دانستن درباره نگرانی ها مطالبه‌گری، عدالتخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود آن.