میوه‌های ممنوعه برای اشخاص حقیقی دیابتی
{افرادی که} قند دارند باید بدانند کدام ممکن است میوه‌ها نیز دارای قند کم هر دو بیش از حد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه‌هایی کدام ممکن است قندشان بالاست، باید همراه خود هشدار بیشتری بلعیدن کنند.