ناشران ایرانی در باتلاق فاجعه کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی کتابفروشی ها / افزایش قیمت کاغذ مشکل غول پیکر ناشران ایرانی است
ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان کم نیستند با این حال محل تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه فوق العاده منع شده است. همراه خود چنین قیمت های بالای اجاره، کمتر کسی تمایل دارد کتابفروشی سازماندهی تنبل. سال‌ها پیش قابل دستیابی بود کنجکاوی‌مندان بیشتری به راه‌اندازی کتابفروشی وجود داشته باشند، با این حال امسال این انواع از نزدیک کاهش یافته است است.